fbpx
aoi

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט בבעלות משרד עבדי וקנין ושות', עורכי דין (להלן ""המשרד").

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו המשרד עושה שימוש במידע אותו הוא אוסף באתר.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של המשרד באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע המשרד אוסף אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן המשרד אוסף את המידע, איזה שימוש אפשר המשרד יעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהמשרד יעביר להם מידע וכיצד המשרד מטפל ושומר את המידע.

המידע שהמשתמש מוסר למשרד תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי מידע של המשרד לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המשרד במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 1. מהו מידע?
  במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי המשרד או נמסר לט על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 2. המקורות שבאמצעותם המשרד אוסף מידע אודות המשתמש
  2.1. מידע שהמשתמש מוסר למשרד בעת השימוש באתר;
  2.2. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של המשרד (ניוזלטר);
  2.3. כאשר המשתמש מגיש קורות חיים באמצעות האתר;
  2.4. באמצעות ובקשר עם השימוש באתר.
 3. המידע אותו המשרד אוסף אודות המשתמש
  המשרד יאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):
  3.1. המשתמש רשאי להירשם לניוזלטר של המשרד (להלן: "הניוזלטר"), באמצעות מסירת פרטים, לרבות שם, מספר הטלפון הנייד, כתובת דוא"ל ומידע נוסף שיידרש.
  3.2. המשתמש רשאי להגיש קורות חיים למשרות המפורסמות באתר, מעת לעת.
  3.3. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל המשרד בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

  השימוש שהמשרד רשאי לבצע במידע ("המטרות")
  המשרד אוסף מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
  3.4. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי המשרד או מי מטעמה;
  3.5. הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק וקידום;
  3.6. לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
  3.7. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת המשרד באתר;
  3.8. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
  3.9. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;
  3.10. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
  3.11. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;
  3.12. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים הודעות שיווקיות, הזמנות לכנסים ואירועים, עדכונים מקצועיים, שיווקיים ועוד
  3.13. לצרכי דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק).
  3.14. לצרכים פנימיים של המשרד;
  3.15. לשם ניהול הליכים משפטיים דרישות וטענות לרבות אכיפה של תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו;
  3.16. לשם עמידה בהוראות כל דין.
 4. העברה של המידע
  4.1. המשרד יהא רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות זו.
  4.2. המשרד רשאי להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  4.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים למשרד שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק לרבות פלטפורמות פרסום שונות, יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למשרד שירותים.
  4.2.2. אם תתקבל אצל המשרד הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
  4.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין המשרד או מי מטעמו.
  4.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של המשרד ו/או פעילותו בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של בחינת היתכנות למקרים האמורים.
  4.2.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המשרד חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע במשרד, במי מטעמו, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
  4.2.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המשרד חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
  4.2.7. בכל מקרה שהמשרד יסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למשרד, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
  4.3. המשרד רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר חלקם ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.
 5. אבטחת מידע
  המשרד נוקט באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע למשרד, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע באתר אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו בהתאם לפרטי הקשר המופיעים באתר.
 6. הגבלת אחריות
  המשרד וכל מי מטעמו לא יישא בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.
 7. תקופת החזקה של המידע
  המשרד ישמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
 8. זכות עיון ותיקון המידע
  הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה למשרד בהתאם לפרטי הקשר המופיעים באתר.
 9. הדין החל וסמכות השיפוט
  9.1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
  9.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
 10. שינויים ועדכונים
  המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.
 11. שונות
  11.1. אם המשתמש מספק מידע של צדדים שלישיים עליו לעשות זאת אך ורק לאחר: (א) המשתמש יידע את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) קיבל את ההסכמה המפורשת של הצד השלישי לפיה המשרד רשאי לאסוף, לעשות שימוש, לעבד ולהעביר מידע בהתאם למדיניות זו.
  11.2. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. המשרד רשאי להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לאחר.
  11.3. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למשרד ו/או למי מטעמו לפי כל דין.
 12. יצירת קשר
  ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות למשרד באמצעות פרטי קשר המופיעים באתר.

תאריך עדכון אחרון: חודש אוקטובר 2023